Üldkoosolekute protokollid Print

2018-03-31 protokoll

2017-10-15 protokoll

2017-09-17 protokoll

2017-04-02 protokoll

2016-10-23 protokoll

2016-04-10 protokoll

2016-01-31 protokoll

2015-06-02 protokoll

2015-04-07 protokoll

 

 

 

 

 

 

  EESTI CHIHUAHUA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 31-03-2018
MTÜ: Eesti Chihuahua Klubi (edaspidi ECK)
Koosoleku algus kell: 11:15, lõpp kell 13:30
Koosolek toimus: Tuisu 2a Tallinn, Eesti Kennelliidu ruumides
Koosoleku juhataja: Valeria Kaljuorg
Koosoleku protokollija: Evelin Tekkel
Häälte lugeja: Kadri Sepp
Tõlkijad: juhatuse liikmed
Koosolekul osalejad: ECK-l on 26 liiget, kellest üldkoosolekul osales 18, nendest 4 volikirja alusel.
Vastavalt ECK põhikirjale on üldkoosolek otsusevõimeline.

Päevakord:
1. 2017 majandusaasta aruanne kinnitamine
2. Klubi juhatuse valimine järgmiseks perioodiks
3. Erinäitus 2018
4. Aasta koera konkurss ja punktide arvestus
5. Muud küsimused

Üldkoosoleku käik ja otsused:
1. ECK Majandusaasta aruanne oli saadetud kõigile tutvumiseks mailile 25.03.2018. ECK liikmed Kaja Uuetalo ja Jaana Vahter soovivad saada 2017 aasta erinäituse tulude-kulude aruannet, ka aasta 2017 ja 2018 erinäituste eelarvet. Juhatus lubas saata selle neile mailile. Kaja Uuetalo soovis saada ka 2016 ja 2017 aasta statistikat, mida pole saanud. Hetkel koostamisel. Lubati saata talle see mailile. 2017 aasta majandusaasta aruanne võeti vastu: 10 poolt, 5 vastu, 3 erapooletut.
2. 31.03.2018 lõppeb senise juhatuse töö. Senine juhatus (Valeria Kaljuorg, Seyle Juss, Marina Semenina) ei soovi jätkata uues juhatuses. Uuteks juhatuse kandidaatideks pakuti Seyle Juss, Kadri Sepp, Galina Anton, Irene Montvila, Jaana Vahter, Natalja Mamedova. Seyle Juss, Kadri Sepp ja Natalja Mamedova keeldusid. Vana juhatus on nõus uusi juhatuse liikmeid vajadusel nõustama. Tehti ettepanek uueks juhatuseks valida Galina Anton, Irene Montvila ja Jaana Vahter. Enda abi pakkus ka Kaja Uuetalo, kes lubas ise aruandeid teha, erinäitust korraldada. Kaja Uuetalo tegi ettepaneku kodulehe haldamise jätta samade inimeste teha, kes siiani seda teinud on (raha kokkuhoiu mõttes). Jaana Vahter teeb ettepaneku teha juhatus neljaliikmeliseks, kuid otsustati jätta juhatus siiski kolmeliikmeliseks. Marina Semenina tegi ettepaneku leppida kokku kellaaeg, millal võivad klubiliikmed helistada (ja millal mitte) juhatuse liikmetele. Jaana Vahter ütles, et talle võib helistada igal ajal (24/7). Otustati valida uueks juhatuseks Galina Anton, Irene Montvila ja Jaana Vahter. 13 poolt, 1 erapooletu. Juhatusse valitud liikmed ei osalenud hääletusel, lisaks 1 volitusega.
3. Erinäitus 2018 korraldamine Vana ECK juhatus korraldab aasta 2018 erinäituse ära, kuna on siiani sellega tegelenud. Kõik, kellel on pakkuda välja (eri)auhindu, vaja anda soovist teada klubi mailile.
4. Aasta koera tiitli valimiseks tuleks teha uus süsteem (klubi osad liikmed on senise süsteemiga rahulolematud). 2017. aasta ´´Aasta koera´´ tiitlile oli esitletud 4 koera, seega 2017 aasta ´´Aasta Koer´´ tiitlit välja ei antud. Kaja Uuetalo saatis ringi paberi kujul näite Soome punktisüsteemi. Irene Montvila tegi ka uue süstemi kondikava (Facebookis), mis sarnaneb Kaja Uuetalo esitatud Soome punktisüsteemiga. Marina Semenina tegi ettepaneku, et Aasta koera tiitlile esitletaks Eestis aretatud koerad. Kaja Uuetalo tahab, et kõigil oleks ühesugused tingimused. Jaana Vahter tahab, et ka sissetoodud koerad võiksid osaleda. Galina Anton soovib avatud foorumit. Kaja Uuetalo tegi ettepaneku , et võiks välja panna hoopis parima kasvataja auhinna, ettepanek võeti liikmete poolt hästi vastu. Kadri Sepp tegi ettepaneku, et uus juhatus teeb järgmiseks koosolekuks ettekande uue punktisüsteemi kohta. Siis toimub hääletamine, kuidas punkte arvutatakse, kuidas tõestatakse, palju koeri näitusel oli jne. 5. Muud küsimused. Galina Anton soovib avatud foorumit, kus probleeme arutada. 1. Juuliks tuleks ära otsustada 2019. Aasta erinäituse kuupäev ja kohtunik. EKL kinnitab seda.
Kaja Uuetalo soovis muuta põhikirja punkt 4.6, et koosoleku toimumise etteteatamine oleks 3 nädalat ette. Antud küsimust arutama ei hakatud, kuna antud teemat polnud koosoleku päevakorras. Põhikirja muudatus tuleb panna uue koosoleku päevakorda.
Valeria Kaljuorg andis üle uuele juhatusele kogu klubi dokumentatsiooni, seletas uuele juhatusele tööülesandeid. Valeria Kaljuorg soovitas jätkata sama raamatupidaja teenuseid, kuna teenus on hea hinnaga ja alati on dokumedid/aruanded õigeaegselt valmis.

Juhataja: Valeria Kaljuorg
____________________ digiallkiri
Protokollija: Evelin Tekkel
___________________ digiallkiri